Dane osobowe Najemcy przetwarza Wynajmujący, tj. Konrad Jędrzejewski - kj auto, 11-400 Kętrzyn ul. Urocza 4, NIP:7421290507 REGON:362915928.

RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO określa zasady przetwarzania Państwa danych osobowych, które stosuje Wynajmujący

Kontakt z Wynajmującym możliwy jest na wskazany adres oraz pod numerem telefonu +48 606 450 368 i adresem e-mail kontakt@kjauto.pl.

Dane Najemcy: a) podane w umowie (a w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, nazwa firmy, numer NIP, PESEL, dane z prawa jazdy i dowodu osobistego) będą wykorzystywane w związku z koniecznością wykonania umowy, której Najemca jest Stroną oraz dla podjęcia czynności przed zawarciem umowy w celu realizacji rezerwacji i wynajmu pojazdu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) - a podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla zawarcia i wykonania umów z Wynajmującym, a dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji obowiąz obowiązków Wynajmującego wynikających z umów zawartych z Najemcą, a po tym okresie do przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów; b) imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail będą wykorzystywane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu marketingowym polegającym na przesyłaniu na adres e-mail oraz numer telefonu Najemcy reklam oraz informacji o ofertach i promocjach towarów i usług Wynajmującego, na bezpośrednim kontakcie telefonicznym w celu przedstawienia ofert, reklam i promocji - a podanie danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umów z Wynajmującym, a dane będą przetwarzane w tym celu do momentu cofnięcia udzielonej zgody.

Dane osobowe Najemcy (w szczególności, dane identyfikacyjne, dane dot. rozliczeń i płatności) mogą być wykorzystywane również w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wynajmującym (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w szczególności obowiązków podatkowych i księgowych, np. przechowywanie faktur VAT, a w takim przypadku przetwarzanie będzie dokonywane aż do wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a podanie tych danych jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy.

Wynajmujący może przetwarzać dane osobowe Najemcy w celu realizacji swoich uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit. f) RODO) polegających na: a) dochodzeniu zapłaty należności za wykonanie umowy (w szczególności, dane identyfikacyjne, dane dot. rozliczeń i płatności), a w takim przypadku przetwarzanie będzie dokonywane aż do przedawnienia roszczeń z umowy lub ich wcześniejszego zaspokojenia; b) zabezpieczeniu majątku Wynajmującego, w tym lokalizacji wynajętego pojazdu w razie jego utraty, przywłaszczenia i kradzieży oraz zabezpieczeniu majątku przed uszkodzeniem i utratą gwarancji poprzez informowanie Najemcy o zbliżających się przeglądach i innych czynnościach serwisowych w wynajętym pojeździe, weryfikacji należytego wykonania usz umowy przez Najemcę, w tym weryfikacji przestrzegania zakazu opuszczenia terytorium RP (w szczególności dane identyfikacyjne Najemcy, dane kontaktowe Najemcy dane geolokalizacyjne wynajętego pojazdu), a w takim przypadku przetwarzanie będzie dokonywane przez okres 6 miesięcy od zwrotu przez Najemcę wynajętego pojazdu; a podanie tych danych jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy.

Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Najemcy, Najemca ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać kontaktując się z Wynajmującym.

Najemcy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, a realizacja tych praw jest możliwa poprzez kontakt z Wynajmującym.

Najemca ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane Najemcy mogą być udostępnione podmiotom, którym Wynajmujący zleca wykonanie usług marketingowych w imieniu i na rzecz Wynajmującego oraz innym podwykonawcom Wynajmującego uczestniczącym w realizacji umowy zawartej z Najemcą. Ponadto Wynajmujący może powierzyć dane Najemcy podmiotom świadczącym na rzecz Wynajmującego usługi takie jak: księgowe, prawne, audytorskie, informatyczne, kurierskie, windykacyjne, ubezpieczeniowe, assistance, napraw mechanicznych i blacharsko-lakierniczych.

Na potrzeby punktu przez Najemcę rozumie się również a) kierowców wynajętego pojazdu, których dane zostały przekazane Wynajmującemu przez tych kierowców lub osobę podpisującą umowę najmu, b) każdą osobę dokonującą płatności na poczet umowy najmu.