Regulamin Wypożyczalni Samochodów

Warunki Najmu

Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie wzajemnych praw i obowiązków stron umowy najmu samochodu oraz zasad zapłaty, korzystania z pojazdu, zdania pojazdu oraz wzajemnych rozliczeń z tytułu ewentualnych uszkodzeń pojazdu w trakcie trwania umowy najmu.

§1

1. Wynajmującym jest Konrad Jędrzejewski - kj auto, 11-400 Kętrzyn, ul.Urocza 4 NIP: 742-129-05-07

2. Najemcą jest Klient.

3. Wynajmujący w ramach działalności swego przedsiębiorstwa zobowiązuje się oddać Najemcy do korzystania samochód osobowy na czas oznaczony na warunkach określonych w Regulaminie oraz umowie najmu.

4. Wraz z pojazdem Wynajmujący na czas korzystania z pojazdu wydaje Najemcy dowód rejestracyjny, kluczyk, polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z właściwymi przepisami.

5. Wydany pojazd jest zatankowany do pełna.

§2

1. Tytułem najmu pojazdu Najemca zapłaci Wynajmującemu czynsz i pozostałe opłaty zgodnie z Cennikiem Wypożyczalni Wynajmującego, z którym najemca się zapoznał i który stanowi załącznik do umowy najmu

2. Rozpoczęcie korzystania z pojazdu przez najemcę rozpoczyna się od momentu opuszczenia siedziby Wynajmującego, a za zakończenie najmu uważa się zwrot pojazdu w siedzibie Wynajmującego w terminie określonym w §1 ust 3.

3. Przedłużenie korzystania z pojazdu może mieć miejsce wyłącznie po kontakcie osobistym lub telefonicznym z Wynajmującym na nr telefonów 606 450 368 i za zgodą Wynajmującego. Zgoda telefoniczna musi zostać potwierdzona niezwłocznie na piśmie przez Wynajmującego.

4. Brak zdania auta w terminie wyznaczonym w umowie oraz po upływie dwóch godzin od terminu oznaczonego uprawnia Wynajmującego do zawiadomienia właściwych organów ścigania w zakresie przestępstwa określonego w art. 278 § 1 Kodeksu karnego.

§3

1. Na poczet korzystania z pojazdu Wynajmującego Najemca wpłaca kaucję zabezpieczającą, którą wyznacza Cennik Wypożyczalni Wynajmującego, chyba, że ustalono inaczej. 2. Kaucja określona w ust.1 podlega zwrotowi po potrąceniu należności:

a) z tytułu określonego w §2 ust 1 czynszu,

b) z tytułu ewentualnego przedłużenia czasu korzystania z pojazdu zgodnie z §2 ust 3,

c) z tytułu kosztów naprawy pojazdu uszkodzonego przez najemcę w trakcie trwania umowy najmu.

3. Jeśli w danym przypadku Najemca nie był zobowiązany do wpłacenia kaucji zabezpieczającej, zobowiązuje się on do niezwłocznego i bezwarunkowego pokrycia wszelkich kosztów związanych z przywróceniem pojazdu do stanu, w jakim znajdował się on w dniu wydania go Najemcy jeśli w trakcie obowiązywania umowy najmu pojazd zostanie utracony lub uszkodzony w jakichkolwiek okolicznościach. W szczególności na obciążający Najemcę obowiązek zwrotu powyższych kosztów nie ma wpływu okoliczność, iż nie przyczynił się do utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy. W razie naprawienia szkody, która powstała bez winy Najemcy, Najemcy przysługuje roszczenie regresowe do sprawcy szkody, na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

§4

1. Najemca oświadcza, że otrzymał pojazd w dobrym stanie technicznym bez uszkodzeń, zatankowany, czysty i zwróci Wynajmującemu pojazd w takim samym stanie i z taką samą ilością paliwa.

2. Wszelkie uwagi odnośnie stanu technicznego pojazdu, uszkodzeń, czystości oraz ilości paliwa w zbiorniku Najemca zobowiązuje się wpisać na druku „Protokół zdawczo odbiorczy”.

§5

1. W przypadku konieczności dokonania napraw w okresie najmu, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego (kontakt telefoniczny jak w §2 ust 3).

2. Jeżeli pojazd zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Najemcy, przysługuje mu prawo zastąpienia pojazdu innym, o podobnym standardzie lub w przypadku braku takiej możliwości zwrot pieniędzy i kaucji za niewykorzystany okres najmu.

§6

1. W okresie najmu pojazdu Najemca jest zobowiązany do sprawdzania stanu oleju, ciśnienia w oponach, oświetlenia, poziomu cieczy chłodzącej, oraz innych czynności, które wpływają na bezpieczeństwo jazdy i trwałość pojazdu.

2. Najemca zobowiązuje się przestrzegać następujących zasad używania pojazdu:

a) przewozić najwyżej taką liczbę pasażerów na jaką zarejestrowany jest pojazd,

b) nie przewozić ładunków cięższych od dopuszczalnej ładowności, nielegalnego pochodzenia, bez polskich znaków akcyzy, zabronionych polskim prawem karnym oraz łatwopalnych.

c) nie holować innych samochodów lub przyczep,

d) nie prowadzić pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

e) nie opuszczać granic Rzeczypospolitej Polskiej bez pisemnej zgody Wynajmującego,

f) nie brać udziału w wyścigach, rajdach lub innych zawodach sportowych ani w treningach do nich,

g) nie używać pojazdu do nauki jazdy lub jej doskonalenia,

h) nie udostępniać pojazdu innym osobom bez pisemnej zgody Wynajmującego.

3. Naruszenie przez Najemcę postanowień ust 1 spowoduje natychmiastowe rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu pojazdu jak również utrata kaucji oraz ewentualne koszta wynikające z naruszenia warunków najmu.

§7

1. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wynikające z nienależytego użytkowania pojazdu bądź winy własnej i nie przekraczające 10 % wartości pojazdu określonej w polisie Auto Casco w tym również: uszkodzenia ogumienia, obręczy kół, elementów zawieszenia bez udziału w wypadku lub kolizji, uszkodzenia lusterek, lamp i szyb oraz innych części wynajętego samochodu. Najemca upoważnia Wynajmującego do pobrania z kaucji zabezpieczającej kwoty za ewentualne uszkodzenia oraz opłaty parkingowe, mandaty, postój samochodu czy inne koszty związane z naruszeniem przez Najemcę przepisów ruchu drogowego. W przypadku nie pobrania kaucji zabezpieczającej Najemca zapłaci Wynajmującemu wynikłe z umowy najmu zobowiązania oraz straty w terminie 7 dni od daty zawiadomienia.

2. Najemca odpowiada za straty powstałe z tytułu zawinionego braku zabezpieczenia samochodu lub dokumentów niezbędnych do likwidacji szkody przez firmę ubezpieczeniową.

3. W przypadku likwidacji szkody przez Firmę Ubezpieczeniową Najemca pokryje ewentualną różnicę kwoty wypłaconej przez Firmę Ubezpieczeniową, a ubezpieczeniem AC pojazdu

4. Utrata kluczy lub dokumentów samochodu powoduje obciążenie Najemcy w kwocie 1500.00 zł.

§8

1. Gdy zaistnieje kolizja lub wypadek drogowy w trakcie najmu, Najemca ma obowiązek:

a) powiadomić niezwłocznie Wynajmującego,

b) zapisać nazwiska i adresy innych uczestników zdarzenia lub świadków,

c) zapisać wszystkie dane o pojazdach i firmach ubezpieczeniowych wraz z umowami polis pojazdów biorących udział w zdarzeniu,

d) nie pozostawiać samochodu bez opieki lub zabezpieczenia po zdarzeniu,

e) zawiadomić Policję lub służby drogowe,

f) dokładnie wypełnić zgłoszenie szkody komunikacyjnej, które znajduje się w samochodzie w przypadku braku, koniecznie zawiadomić Wynajmującego.

3. Jeżeli Najemca spowodował kolizję, wypadek znajdując się pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dochodzenia całkowitego odszkodowania wraz z utratą dochodu związaną z unieruchomieniem pojazdu z winy Najemcy. Kwota przestoju liczona będzie w wysokości zgodnej z Cennikiem Wypożyczalni Wynajmującego za każdy dzień przestoju.

§9

Jeżeli pojazd nie jest użytkowany musi zostać zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami i kradzieżą używając wszystkich zamontowanych do tego celu zabezpieczeń. W przypadku kradzieży pojazdu, Najemca jest zobowiązany zwrócić dowód rejestracyjny i kluczyki. W przypadku ich braku ponosi pełną odpowiedzialność za skradziony pojazd i jest zobowiązany do zapłacenia za pełną wartość utraconego samochodu. Jak też z tytułu określonego w §8 ust 3.

§10

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane wadą mechaniczną pojazdu czy jego wyposażenia w zdrowiu, mieniu Najemcy lub w innych przewożonych przez niego osób oraz za rzeczy przewożone lub pozostawione w pojeździe.

§11

Wszelkie zmiany poczynione do umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§12

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie ma Regulamin najmu samochodów Wynajmującego, z którymi Najemca zapoznał się przed podpisaniem niniejszej umowy, co poświadcza podpisem na umowie najmu oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§13

Ewentualne spory związane z niniejszą umową rozstrzyga Sąd Rejonowy w Olsztynie.