1. Poniższe ustalenia i warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem samochodu (Pojazdu), określonego w umowie najmu zawartej pomiędzy Klientem (zwanym też „Najemcą” lub „Użytkownikiem”), a Konrad Jędrzejewski – kj auto, ul. Urocza 4, 11-400 Kętrzyn, NIP:7421290507, REGON:362915928 (zwanym też „Wynajmującym”).

NAJEMCA/UŻYTKOWNIK

2. Najemcą samochodu osobowego może być:

a) osoba fizyczna - posiadająca obywatelstwo polskie, stałe miejsce zamieszkania, posiadająca prawo jazdy honorowane na terytorium RP, ukończony 21 rok życia oraz posiadająca prawa jazdy przez okres minimum 12 miesięcy poprzedzający datę zawarcia umowy najmu;

b) osoba fizyczna - nieposiadająca obywatelstwa polskiego, posiadająca ważny paszport, posiadająca prawo jazdy honorowane na terytorium RP i spełniająca poniższe warunki: ukończony 21 rok życia oraz posiadająca prawa jazdy przez okres minimum 12 miesięcy poprzedzający datę zawarcia umowy najmu;

c) osoba prawna - reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą kryteria wymienione w punkcie a) lub b).

3. Najemca wyraża zgodę na zasięgnięcie przez Wynajmującego informacji dotyczących wiarygodności płatniczej Najemcy w biurach informacji gospodarczej działających na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Wynajmujący ma prawo odmowy zawarcia Umowy, jeżeli biuro informacji gospodarczej udostępnii negatywne informacje dotyczące wiarygodności płatniczej Najemcy albo natychmiastowego rozwiązania Umowy, jeżeli takie informacje zostaną udostępnione po zawarciu Umowy.

WYNAJEM I UŻYTKOWANIE SAMOCHODU

4. Zawarcie Umowy następuje poprzez jej podpisanie przez Najemcę i przedstawiciela Wynajmującego na warunkach z rezerwacji potwierdzonej przez Wynajmującego. Umowa może zostać zawarta z wykorzystaniem w tym celu urządzenia elektronicznego Wynajmującego (np. tabletu). W takim przypadku podpis składany jest na urządzeniu w miejscu do tego przeznaczonym i przenoszony na Umowę. Analogiczne zasady stosuje się do protokołu wydania i odbioru samochodu.

5. Przy zawieraniu Umowy dokonywane jest pobranie kaucji zabezpieczającej.

6 Kaucja zabezpieczająca przedmiot umowy najmu uiszczana jest w wysokości: Segment: A, A+, A Automat, B, B+, B Automat, C, C+ C Automat, M – 500 PLN, Segment: D, D+, D Automat, SUV, SUV Automat, N, VAN, VAN Automat, E, F, SUV Premium, R – 1000 PLN

7. Kaucja uiszczona przez Najemcę stanowi zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego z tytułu należności lub szkód, które mogą powstać podczas korzystania przez Najemcę z pojazdu. Jeżeli Najemca odmawia uiszczenia kaucji, bądź nie posiada środków na jej uiszczenie, pracownik Wypożyczalni ma prawo nie wydać auta, dotyczy to również rezerwacji dokonywanych przez pośrednika. Wynajmujący uprawniony jest do obciążenia Najemcy niezapłaconymi, a należnymi kwotami wynikającymi z umowy najmu oraz Regulaminu.

8. Zwrot kaucji nie oznacza zrzeczenia się przez Wynajmującego z przysługujących mu w stosunku do Najemcy roszczeń.

9. W szczególnych przypadkach zapłata kaucji nastąpić może poprzez dokonanie przelewu środków na rachunek bankowy Wynajmującego.

10. W razie niemożności wydania samochodu zgodnego z potwierdzoną rezerwacją Wynajmujący może wynająć samochód tej samej lub wyższej klasy, za cenę z rezerwacji, co nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

11. Najemca wynajmuje samochód na czas określony w umowie najmu.

12. Najemca otrzymuje samochód sprawny, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację oraz czysty i zobowiązuje się użytkować go z należytą starannością oraz zwrócić go w stanie, w jakim znajdował się w chwili jego wydania, wraz z kluczykami, pilotem, dokumentami oraz wyposażeniem.

13. Najemca zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się ze stanem wynajmowanego Samochodu i potwierdzenia stanu podpisem na Umowie. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące stanu Samochodu, możliwe do stwierdzenia przez Najemcę, powinny zostać zgłoszone Wynajmującemu przed wyjazdem z miejsca postojowego.

14. Bieg okresu najmu rozpoczyna się i kończy zgodnie z datami i godzinami określonymi w umowie, w przypadku niezgodności w/w dat z protokołem zdawczo-odbiorczym, za czas trwania najmu uważa się daty faktycznego odbioru oraz zdania wskazane w protokole zdawczo-odbiorczym Pojazdu.

15. Najemca Pojazdu zobowiązany jest do: a) posiadania przy sobie ważnych dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, potwierdzenie posiadania ubezpieczenia OC), b) zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie Pojazdu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych), c) wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej Pojazdu tj.: sprawdzania i uzupełniania poziomu płynów eksploatacyjnych, tj. płynu hamulcowego, oleju w silniku, płynu chłodzącego, płynu do spryskiwaczy, kontroli ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, sprawdzania działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych, ewentualnej wymiany żarówek, utrzymywania Pojazdu w należytej czystości, stosowania w Pojazdach paliwa zgodnego ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej Pojazdu, przestrzegania zaleceń producenta Pojazdu wskazanych w instrukcji obsługi Pojazdu.

16. Pojazd nie może być używany: a) do uruchamiania lub holowania innych samochodów, przyczep lub innych przedmiotów, b) do dalszego podnajmu, c) do przewozu większej liczby osób lub masy ładunku niż określone w dokumencie rejestracyjnym Pojazdu, d) w sposób nieodpowiadający właściwościom i przeznaczeniu Pojazdu, w tym w szczególności w wyścigach, rajdach lub zawodach, e) dokonywania w Pojeździe przeróbek czy innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem Pojazdu, f) do przewozu zwierząt (dopuszcza się przewożenie zwierząt, pod warunkiem zabezpieczenia Pojazdu przed zabrudzeniami i zniszczeniami), g) przewozu przedmiotów, materiałów, które mogą spowodować zabrudzenia i uszkodzenia wnętrza Pojazdu, h) przez osoby trzecie bez udzielonej zgody przez Wynajmującego. 16.1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego punktu (16 punkt) Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej przewidzianej w cenniku.

17. Przemieszczanie się wynajętego pojazdu poza granicę RP jest dopuszczalne, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody przez Wynajmującego, oraz po uiszczeniu dodatkowej opłaty przewidzianej w cenniku Wynajmującego. Naruszenie niniejszego postanowienia zagrożone jest karą umowną określoną w cenniku.

18. W przypadku zwrotu brudnego Pojazdu, którego stan czystości nie pozwala na przeprowadzenie dokładnych oględzin opłaty za ewentualne uszkodzenia, mogą być pobrane od Najemcy po umyciu Pojazdu przez Wynajmującego.

19. Samochód może być wyposażony w urządzenie monitorujące GPS.

20. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych Najemcy lub Kierowcy organom do tego uprawnionym (np. Policji, Staży Miejskiej, GITD)

ZWROT LUB WYMIANA SAMOCHODU

21. Najemca zobowiązuje się do zwrotu Pojazdu w stanie nieuszkodzonym ponad normalne zużycie będące wynikiem prawidłowej eksploatacji Pojazdu. Ewentualne uszkodzenia lub zabrudzenia będą usuwane na koszt Najemcy. Najemca jest zobowiązany do zwrotu Pojazdu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze.

22. Najemca, po zakończeniu umowy najmu, zobowiązany jest zwrócić Pojazd w miejscu, w którym nastąpiło jego wydanie Zwrot Pojazdu w innym miejscu może nastąpić po uzgodnieniu z Wynajmującym czasu i miejsca zwrotu oraz uiszczeniu opłaty należnej Wynajmującemu w związku z takim zwrotem. W wypadku opóźnienia w zwrocie Pojazdu bez zgody Wynajmującego, Wynajmujący upoważniony jest do jego odbioru z każdego miejsca oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami związanymi z odbiorem Pojazdu.

23. Zabronione jest przekazywanie kluczyków od samochodu oraz dokumentów samochodu osobom nieuprawnionym. Zwrot samochodu powinien być potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawiciela Wynajmującego oraz Najemcę. Jeżeli Najemca uchyla się od udziału w odbiorze samochodu lub podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego albo jest nieobecny w umówionym miejscu i terminie zwrotu samochodu, Wynajmujący może dokonać odbioru samochodu jednostronnie, podpisując protokół zdawczo-odbiorczy.

24. Przedłużenie najmu samochodu jest możliwe w formie pisemnej lub dokumentowej jedynie w przypadku zgłoszenia Wynajmującemu woli przedłużenia najmu na co najmniej 12 godzin przed terminem zwrotu określonym w Umowie oraz uzyskania zgody przez Wynajmującego na przedłużenie i dokonania opłaty za cały okres dodatkowego najmu.

25. Samochód niezwrócony w terminie, również z powodu niespełnienia wszystkich warunków określonych w punkcie 24, zostaje zgłoszony Policji jako skradziony. Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej zgodnie z cennikiem.

26. W wypadku opóźnienia w zwrocie samochodu bez zgody Wynajmującego, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu z każdego miejsca oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami związanymi z tym odbiorem.

27. Wynajmujący nie zwraca kosztów za wcześniejszy zwrot samochodu nie określony w umowie najmu, jak również nie zwraca kosztów nadwyżki w zatankowanym paliwie.

28. Wynajmującemu przysługuje prawo do obciążenia Najemcy obowiązkiem Naprawienia Szkody, w tym następującymi kosztami: a) braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w Protokole przekazania samochodu oraz odszkodowaniem za zużycie samochodu wewnątrz lub na zewnątrz przekraczające zakres wynikający z zasad normalnej eksploatacji; b) szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem Najemcy (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii); c) kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu w tym kosztów myjni i prania tapicerki; d) odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku, w razie gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian. 28.1. W przypadku utraty elementów lub wyposażenia samochodu oraz powstania szkody na skutek niewłaściwego używania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów, Najemca jest zobowiązany do Naprawienia Szkody.

OPŁATY

29. Standardowe koszty najmu, koszty dodatkowe oraz kary umowne, dostępne są na stronie www.kjauto.pl, jak i określone są w Cenniku (dostępnym m.in. pod adresem www.kjauto.pl/cennik).

30. Opłata za wynajem pobierana jest w złotych polskich z góry (według stawki obowiązującej w chwili zawarcia umowy najmu) gotówką, przelewem bankowym, za pomocą karty płatniczej/kredytowej/debetowej, w formie cesji wierzytelności z polisy OC sprawcy (w przypadku bezgotówkowego wynajmu pojazdu osobie poszkodowanej w kolizji lub wypadku drogowym).

31. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę. Opóźnienie w zwrocie samochodu do max. 1 godziny nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu. W przypadku opóźnienia większego niż 1 godzina Wynajmujący jest uprawniony do naliczenia opłaty za rozpoczęcie kolejnej doby.

32. W przypadku wyrażenia przez Wynajmującego zgody na przedłużenie okresu najmu, Najemca jest zobowiązany do opłacenia czynszu przedłużenia najmu za cały jego okres z góry, z tym zastrzeżeniem, że wpłata musi zostać zaksięgowana nie później niż do godziny, w której upływa pierwotny termin zwrotu pojazdu (według aktualnie obowiązującego Cennika na stronie www.kjauto.pl). a) Poprzez płatność w biurze Wynajmującego, b) Poprzez wpłatę na konto bankowe Idea Bank na rachunek o numerze: IDEA BANK: PL 25 1950 0001 2006 8756 1414 0001.

33. W przypadku wydania pojazdu w miejscach, gdzie pobierana jest opłata parkingowa za wjazd do strefy płatnego parkowania Najemca zobowiązany jest do uregulowania tej należności na podstawie otrzymanego biletu parkingowego. W przypadku zwrotu pojazdu w wyżej wymienionych lokalizacjach koszt opłaty parkingowej pokrywa Wynajmujący.

34. Koszt paliwa zużytego podczas najmu, płynów eksploatacyjnych oraz naprawy lub wymiany uszkodzonego ogumienia (w razie braku możliwości zakupu pojedynczej opony tego samego typu, również drugiej opony na tę samą oś) pokrywa Najemca.

SERWIS, PRZEGLĄDY, NAPRAWY

35. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego wynikającego ze wskazań licznika kilometrów, wskazań wyświetlanych przez system pojazdu lub instrukcjami otrzymanymi przez przedstawiciela Wynajmującego. Do obowiązków Najemcy należy respektowanie wskazań wyświetlanych przez system pojazdu. W przypadku odmowy udostępnienia samochodu, Najemca może zostać zobowiązany do naprawienia szkody, w szczególności w zakresie kosztów przeglądu oraz szkody Wynajmującego w postaci utraty gwarancji na samochód.

36. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego samochodu bez zgody Wynajmującego. Najemca może naprawić samochód we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Wynajmującego odnośnie miejsca, zakresu naprawy oraz kosztów z nią związanych. Wówczas Najemca zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.

USZKODZENIE, WYPADEK, KRADZIEŻ SAMOCHODU – PROCEDURA POSTĘPOWANIA

37. W razie uszkodzenia pojazdu, wypadku, utraty kluczyków, włamania, kradzieży lub innego czynu zabronionego, Najemca zobowiązany jest do: a) Zabezpieczenia pojazdu i uniemożliwienia dalszego jego uszkodzenia, b) Niezwłocznego, nie później niż w ciągu 1 godziny od zdarzenia – zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu poprzez skontaktowanie się z Wynajmującym (+48 606 450 368) oraz postępowania według otrzymanych instrukcji, c) Natychmiastowego wezwania Policji (tel.: 112) oraz oczekiwania na jej przyjazd, d) W przypadku kradzieży – zwrócenia Wynajmującemu w przeciągu 24 godzin kluczyków i dokumentów pojazdu.

38. W przypadku niewezwania na miejsce zdarzenia Policji lub niepoinformowania o zdarzeniu Wynajmującego, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za zdarzenie i zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych ze zdarzeniem, w tym kosztów naprawy pojazdu, niezależnie od wykupionego ubezpieczenia, zwalniającego go z opłaty za uszkodzenie pojazdu.

39. Jeżeli sprawcą zdarzenia jest kierujący innym pojazdem, zwolnienie Najemcy od odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia, będzie możliwe pod warunkiem wezwania na miejsce zdarzenia Policji oraz poinformowanie Wynajmującego o zaistniałej sytuacji, w tym z jakiej komendy/komisariatu patrol przyjechał na miejsce zdarzenia. Należy również uzyskać dane sprawcy zdarzenia, numer rejestracyjny jego pojazdu oraz numer polisy OC. Ponadto Najemca zobowiązany jest do uzyskania nazwisk i adresów świadków oraz sporządzenie protokołu wypadku zgodnie z wymogami towarzystwa ubezpieczeniowego.

40. W razie awarii samochodu Najemca ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Wynajmującego. O ile w umowie nie postanowiono inaczej Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku, chyba, że szkoda została wyrządzona przez Wynajmującego z winy umyślnej. Wynajmujący podejmie próbę naprawy samochodu, a w przypadku unieruchomienia wynajmowanego pojazdu na okres dłuższy niż 24h zapewni w miarę możliwości samochód zastępczy. Samochód zastępczy powinien w miarę możliwości mieć standard odpowiadający standardowi samochodu wynajętego. Udostępnienie samochodu zastępczego w miarę możliwości, nie nastąpi w razie: a) Wystąpienia choć jednego ze zdarzeń: utraty dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, kluczyków od samochodu, tablic(y) rejestracyjnej; b) Unieruchomienia pojazdu poza terytorium RP; c) Uszkodzenia samochodu z winy, a także współwiny Najemcy lub osoby kierującej pojazdem;d) Szkód parkingowych i aktów wandalizmu, chyba, że uniemożliwiają one korzystanie z Pojazdu, a za ich powstanie nie odpowiada Najemca; e) Przebicia opony.

UBEZPIECZENIE

40. Wynajmujący oświadcza, że Pojazd posiada ubezpieczenia OC, AC i NNW ważne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów do których nie stosuje się ograniczeń wyjazdu wskazanych w niniejszej Umowie Najmu. Samochody mogą być ubezpieczone od Odpowiedzialności Cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zielona Karta). Ubezpieczenie to może być wydane po zgłoszeniu faktu wyjazdu za granicę Wynajmującemu przez Najemcę minimum na 24 godziny przed rozpoczęciem najmu.

41. W przypadku ujawnienia przez Wynajmującego szkody, za którą Najemca ponosi odpowiedzialność, a która nie może być pokryta z ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia drogowego Najemca zostanie obciążony obowiązkiem Naprawienia Szkody (Segment: A, A+, A Automat, B, B+, B Automat - 2500 PLN; Segment: C, C+ C Automat, M - 4000 PLN; Segment: D, D+, D Automat, SUV, SU Automat, N - 5000 PLN; Segment: VAN, VAN Automat, R - 7000 PLN; Segment: E, F, SUV Premium - 10000 PLN; Segment: inny niż wymienione - 5000 PLN) rekompensującym Wynajmującemu koszty przeprowadzenia czynności związanych z dokonaniem naprawy pojazdu oraz utratę wartości rynkowej uszkodzonego pojazdu. Naprawienie Szkody stanowi obowiązek Najemcy niezależnie od tego czy Wynajmujący zdecyduje się na pokrycie szkody z polisy AC czy zdecyduje się na pokrycie kosztów naprawy we własnym zakresie.

42. Najemca może zgłosić chęć skorzystania z ubezpieczenia celem pokrycia szkód, za które Najemca ponosi odpowiedzialność. Składka za ubezpieczenie jest określona w Cenniku opłat związanych z wynajmem. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje jednak w szczególności: a) Umyślnego uszkodzenia pojazdu, działania lub zaniechania bądź niedbalstwa Klienta, b) Uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych lub bez ważnego i honorowanego w RP prawa jazdy, c) Uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 30km/h lub w razie innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego, d) Przypadku, jeżeli Klient zbiegł (uciekł) z miejsca wypadku, e) Przypadku, gdy Klient nie dopełnił obowiązków wymaganych przez Ubezpieczyciela samochodu, co skutkowało odmową wypłaty odszkodowania z winy Klienta, f) Szkody powstałej, jeżeli osobą kierującą była osoba nieupoważniona zgodnie z umową najmu i regulaminu do prowadzenia samochodu, g) Kradzieży samochodu, w przypadku gdy Najemca nie zabezpieczył prawidłowo pojazdu bądź nie dostarczył w przeciągu 24 godzin od zdarzenia kluczyków oraz dowodu rejestracyjnego Wynajmującemu, h) Innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków ubezpieczenia oraz umów ubezpieczenia zawartych przez wynajmującego. W powyższych sytuacjach Najemca odpowiada do pełnej wartości szkody.

43. Najemca ma możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia – zniesienie udziału własnego w szkodzie (ZUWwS), które w zależności od wykupionego pakietu znosi opłatę administracyjną w związku ze zdarzeniem drogowym w określonym zakresie: a) PODSTAWOWYM (50 PLN/doba) – obejmuje: OC, uszkodzenia zewnętrzne karoserii - jedna szkoda (nie obejmuje: uszkodzeń opon i felg, uszkodzeń szyb, szkody całkowitej, kradzieży); b) PEŁNYM (80 PLN/doba) – obejmuje: OC, uszkodzenia zewnętrzne karoserii, uszkodzenia opon i felg, uszkodzenia szyb, szkodę całkowitą wraz z pojazdem zastępczym, kradzież.

REZERWACJA

44. Najemca składa rezerwację samochodu przez formularz dostępny na stronie www.kjauto.pl, kontakt telefoniczny pod numerem: +48 606 450 368 lub +48 694 475 136 lub osobiście w biurze wypożyczalni według cen obowiązujących w danym dniu w cenniku. Najemca otrzyma potwierdzenie złożenia rezerwacji na adres e-mail lub numer telefonu podany w rezerwacji.

45. Wynajmujący ma prawo do pobrania opłaty rezerwacyjnej od Najemcy w wysokości kwoty kaucji zabezpieczającej w zależności klasy Pojazdu, na rachunek bankowy Wynajmującego lub osobiście w biurze Wynajmującego. W przypadku anulowania opłaconej rezerwacji na mniej niż 7 dni od dnia wynajmu jest naliczana opłata w kwocie 150 zł za anulowanie rezerwacji, a reszta środków zostaje zwrócona na konto w przeciągu od 7 do 14 dni roboczych. W przypadku anulowania rezerwacji na mniej niż 24h przed odbiorem Pojazdu opłacone środki nie podlegają zwrotowi.

46. Potwierdzenie rezerwacji następuje poprzez: a) zweryfikowanie danych osobowych Najemcy/Użytkowników Pojazdu, b) Zweryfikowanie dostępności Pojazdu w wybranym przez Najemcę terminie, c) dokonanie wpłaty na konto bankowe Wynajmującego lub osobiście w biurze Wynajmującego: opłaty rezerwacyjnej/kaucji zabezpieczającej lub dokonanie wpłaty całości sumy czynszu za wynajem Pojazdu.

47. W razie niedokonania przez Najemcę odbioru pojazdu w terminie uzgodnionym przez strony do 2 godzin od wyznaczonej daty odbioru, umowa najmu ulega rozwiązaniu a rezerwacja zostaje anulowana. Wpłacona przez Najemcę opłata rezerwacyjna w takim przypadku nie podlega zwrotowi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

48. Najemca oświadcza, iż został poinformowany, że podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy najmu pojazdu przez Konrad Jędrzejewski – kj auto, a dane osobowe będą przetwarzane w w/w celu realizacji umowy oraz w celach marketingowych związanych z promocja usług Konrad Jędrzejewski – kj auto. Najemcy przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz prawo do ich poprawiania.

49. Strony zobowiązują się niezwłocznie do zawiadamiania o zmianie adresu do doręczeń, pod rygorem uznania oświadczeń i pism kierowanych na dotychczasowy adres za doręczone.

50. Najemca oświadcza że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz, że: a) Podane przez niego dane są zgodne ze stanem rzeczywistym; b) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych; c) Posiada wymagane uprawnienia pozwalające na kierowanie pojazdem, a w szczególności, że nie jest pozbawiony na mocy orzeczenia sądu lub kompetentnego organu, prawa kierowania pojazdem mechanicznym; d) Nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie mogące doprowadzić do pozbawienia go uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym.

51. W sprawach nieuregulowanych niniejszym OWU mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

52. Ogólne warunki umowy, Protokół Zdawczo-Odbiorczy oraz Cennik, stanowią integralną część umowy Najmu.

53. Za naruszenie któregokolwiek z warunków OWU, Wynajmujący ma prawo żądać od Najemcy odszkodowania na zasadach ogólnych.

54. Strony zobowiązują się niezwłocznie do zawiadomienia o zmianie adresu do doręczeń, pod rygorem uznania oświadczeń i pism kierowanych na dotychczasowy adres za doręczony.

55. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

56. Wszelkie reklamacje należy kierować na adres mailowy: kontakt@kjauto.pl; Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania przez Wynajmującego zgłoszenia reklamacyjnego. Okres ten wyklucza dni świąteczne; O sposobie rozpatrzenia reklamacji, Najemca zostanie poinformowany elektronicznie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy wskazany przez Najemcę; Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

DANE OSOBOWE

57. Dane osobowe Najemcy przetwarza Wynajmujący, tj. Konrad Jędrzejewski - kj auto, 11-400 Kętrzyn ul. Urocza 4, NIP:7421290507 REGON:362915928.

58. RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO określa zasady przetwarzania Państwa danych osobowych, które stosuje Wynajmujący.

59. Kontakt z Wynajmującym możliwy jest na wskazany w punkcie 57 adres oraz pod numerem telefonu +48 606 450 368 i adresem e-mail kontakt@kjauto.pl.

60. Dane Najemcy: a) podane w umowie (a w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, nazwa firmy, numer NIP, PESEL, dane z prawa jazdy i dowodu osobistego) będą wykorzystywane w związku z koniecznością wykonania umowy, której Najemca jest Stroną oraz dla podjęcia czynności przed zawarciem umowy w celu realizacji rezerwacji i wynajmu pojazdu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) - a podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla zawarcia i wykonania umów z Wynajmującym, a dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków Wynajmującego wynikających z umów zawartych z Najemcą, a po tym okresie do przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów; b) imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail będą wykorzystywane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu marketingowym polegającym na przesyłaniu na adres e-mail oraz numer telefonu Najemcy reklam oraz informacji o ofertach i promocjach towarów i usług Wynajmującego, na bezpośrednim kontakcie telefonicznym w celu przedstawienia ofert, reklam i promocji - a podanie danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umów z Wynajmującym, a dane będą przetwarzane w tym celu do momentu cofnięcia udzielonej zgody.

61. Dane osobowe Najemcy (w szczególności, dane identyfikacyjne, dane dot. rozliczeń i płatności) mogą być wykorzystywane również w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wynajmującym (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w szczególności obowiązków podatkowych i księgowych, np. przechowywanie faktur VAT, a w takim przypadku przetwarzanie będzie dokonywane aż do wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a podanie tych danych jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy.

62. Wynajmujący może przetwarzać dane osobowe Najemcy w celu realizacji swoich uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit. f) RODO) polegających na: a) dochodzeniu zapłaty należności za wykonanie umowy (w szczególności, dane identyfikacyjne, dane dot. rozliczeń i płatności), a w takim przypadku przetwarzanie będzie dokonywane aż do przedawnienia roszczeń z umowy lub ich wcześniejszego zaspokojenia; b) zabezpieczeniu majątku Wynajmującego, w tym lokalizacji wynajętego pojazdu w razie jego utraty, przywłaszczenia i kradzieży oraz zabezpieczeniu majątku przed uszkodzeniem i utratą gwarancji poprzez informowanie Najemcy o zbliżających się przeglądach i innych czynnościach serwisowych w wynajętym pojeździe, weryfikacji należytego wykonania umowy przez Najemcę, w tym weryfikacji przestrzegania zakazu opuszczenia terytorium RP (w szczególności dane identyfikacyjne Najemcy, dane kontaktowe Najemcy dane geolokalizacyjne wynajętego pojazdu), a w takim przypadku przetwarzanie będzie dokonywane przez okres 6 miesięcy od zwrotu przez Najemcę wynajętego pojazdu; a podanie tych danych jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy.

63. Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Najemcy, Najemca ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać kontaktując się z Wynajmującym w sposób wskazany w pkt 50.

64. Najemcy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, a realizacja tych praw jest możliwa poprzez kontakt z Wynajmującym w sposób wskazany w punkcie 55.

65. Najemca ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

66. Dane Najemcy mogą być udostępnione podmiotom, którym Wynajmujący zleca wykonanie usług marketingowych w imieniu i na rzecz Wynajmującego oraz innym podwykonawcom Wynajmującego uczestniczącym w realizacji umowy zawartej z Najemcą. Ponadto Wynajmujący może powierzyć dane Najemcy podmiotom świadczącym na rzecz Wynajmującego usługi takie jak: księgowe, prawne, audytorskie, informatyczne, kurierskie, windykacyjne, ubezpieczeniowe, assistance, napraw mechanicznych i blacharsko-lakierniczych.

67. Na potrzeby punktu przez Najemcę rozumie się również a) kierowców wynajętego pojazdu, których dane zostały przekazane Wynajmującemu przez tych kierowców lub osobę podpisującą umowę najmu, b) każdą osobę dokonującą płatności na poczet umowy najmu.